Управление

Управлението на недвижим имот се превръща във все по-често предпочитана услуга от собствениците на имоти. Изключително подходяща е, когато те не разполагат с необходимото време да се занимават с ангажиментите произтичащи от отдаването на имот под наем.

Услугата е насочена към собственици на имоти, които:

 • Притежават няколко имота и предпочитат да имат по-малко ангажименти, свързани с дейностите при отдаването им под наем и тяхното обслужване;
 • Когато собственикът е в чужбина и няма на кого да повери имота или имотите си.

Възлагането за управление на недвижим имот се извършва с договор между собственика на имота и дружеството, което ще се занимава с управлението му.

Управлението на недвижим имот напълно замества собственика в неговите ангажименти при отдаването под наем и включва следните дейности:

 • Посредничество при сключване, актуализиране и прекратяване на договори за наем;
 • Получаване, съхраняване и превеждане на суми по сключените договори за наем;
 • Откриване и прехвърляне на партиди към експлоатационните дружества, доставящи – електричество, вода, отопление или газ в имота, както и сключване на договори с дружества предлагащи комунални услуги – (Интернет, телевизия, охрана и т.н.), данъчна регистрация и застраховане;
 • Заплащане и следене на дължимите от собственика разходи към етажната собственост, задълженията към експлоатационните дружества и комуналните услуги в имота;
 • Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост;
 • Организиране и извършване на текущи ремонтни дейности, поддръжка и почистване на имота;
 • Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн или обзавеждане на имота;
 • Съдействие при решаване на възникнали спорове, свързани с ползването на имота, вследствие на некоректни действия от страна на наемателя;
 • Ежемесечно посещение на имота и контрол на състоянието му.

Когато услугата се извършва от агенция за недвижими имоти Твоят Дом, собственикът на имота получава също така и консултации, свързани с данъчния режим в страната и възможностите за данъчно деклариране и заплащане на данъците при оптимални за него условия.

Дружеството осъществява представителство пред териториалните данъчни служби за регистриране (обявяване) на имоти, след закупуването им и снабдяване с данъчна оценка при покупко-продажба, пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър за регистриране и снабдяване със скици и кадастрални схеми на имоти, както и пред държавните и общински институции във връзка със снабдяване с удостоверения за актуално семейно положение, удостоверения за наследници, удостоверения за идентичност на адрес и др.

Цената на услугата „Управление на недвижим имот“, предлагана от Твоят Дом, варира в зависимост от задълженията, описани в договора между собственика и агенцията. В общия случай тя е между 8% и 12% месечно от договорената наемна цена за имота, който ще се отдава под наем.

Агенция за недвижими имоти Твоят Дом, следи за интереса на собственика за непрекъснатост на наемането на имота, при най-добрата пазарна цена. Осигурява най-доброто рекламно присъствие на имота в специализираните медии, с цел намиране на наематели и уведомява предварително собственика за всяко сключване и прекратяване на наемен договор.

Запознайте се по-подробно с нашата специална услуга – “Кредит Дом”.

You cannot copy content of this page