New calculator

Нашият калкулатор за изчисляване на нотариални такси, местен данък и държавна такса при оформяне на сделки за покупко-продажба и учредяване на законни и договорни ипотеки е незаменим помощник при покупка на недвижим имот. С него можете да изчислите с точност сумите, необходими при прехвърляне на собствеността по нотариален ред.

Материален интерес е стойността на бъдещата сделка, посочена в нотариалния акт. В случай, че данъчната оценка е по-висока от пазарната цена, се взема по-високата от двете стойности.

В някои случаи таксите се изчисляват върху размера на данъчната оценка – при сделките за дарения, или върху размера на кредита – при учредяване на ипотека.

При всички сделки за покупко-продажба на недвижим имот се заплаща местен данък в деня на нотариалното прехвърляне.

Местен данък не се дължи:

  • при учредяване на ипотека;
  • при дарения по права линия;
  • при договор за доброволна делба, освен когато притежаваният преди делбата дял се уголемява. Тогава данък се дължи върху размера на уголемяването.

Ако имате въпроси или се нуждаете от по-конкретна информация относно нотариалните такси, можете да се свържете с нас на телефон 0700 70 188 или ни пишете на welcome@yourhome.bg.

You cannot copy content of this page