Няма коментари

Разходи при покупко-продажба на недвижим имот

Разходите при сделка за покупко-продажба на имот не са константни. За придобиване на обща представа, често се прима, че възлизат между 3% и 4% от общата стойност на сделката. Разходите по прехвърляне на собствеността, без комисиона на брокера (агенцията посредник), са нормативно определени и са следните:

Нотариални такси

За издаване на нотариален акт, нотариусът по сделката събира такса, чийто минимален размер е нормативно определен в т. 8 от тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Таксата се определя върху удостоверявания материален интерес, т.е. върху обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача, по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)
до 100,00 лв. включително 30,00 лв. без ДДС
101,00  лв. – 1 000,00 лв. 30,00 лв. + 1,5 на сто за горницата над 100,00 лв. без ДДС
1 001,00 лв. – 10 000,00 лв. 43,50 лв. + 1,3 на сто за горницата над 1 000,00 лв. без ДДС
10 001,00 лв. – 50 000,00 лв. 160,50 лв. + 0,8 на сто за горницата над 10 000,00 лв. без ДДС
50 001,00 лв. – 100 000,00 лв. 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 000,00 лв. без ДДС
100 001,00 лв. – 500 000,00 лв. 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 000,00 лв. без ДДС
над 500 000,00 лв. 1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000,00 лв., но не повече от 6 000,00 лв. без ДДС

За по-голямо удобство, можете да използвате нашия калкулатор за изчисляване на нотариални такси, местен данък и държавна такса при оформяне на сделки за покупко-продажба и учредяване на законни и договорни ипотеки.

Заверка на декларации – Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 7 от ЗННД и Декларация по чл. 264, ал. 1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс (2 бр.) – по 10,00 лв. без ДДС за всеки екземпляр от декларациите.

Преписи от документи – за първата страница – 3,00 лв. без ДДС, за всяка следваща – 2,00 лв. без ДДС.

Такса вписване – събира се от Агенция по вписванията (АП) – Служба по вписванията и е в размер на 0,1% от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача.

Местен данък – съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 50 нотариусът извършва сделката, а съдията по вписванията я вписва в регистъра след заплащането на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, по-популярен като местен данък.

Размерът на данъка се определя с решение на Общинския съвет на всяка община. За Софийска община размера на данъка от началото на 2020 година е 3 % от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача.
Чл. 45 от ЗМДТ казва, че местният данък се плаща от приобретателя (купувача) на имота, освен ако не е договорено друго (например, данъкът да се дължи поравно или да се дължи изцяло от продавача).
Чл. 186 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), предвижда разноските по договора и другите разходи да се делят поравно между страните.
Обичайно при сделка за покупко-продажба на недвижим имот, това кой колко ще плати от общите разходи, е въпрос на договорка между страните. В практиката най-честите случаи са:

  • Всички разходи включително местният данък се заплащат по равно от страните;
  • Всички разходи се заплащат по равно от страните, а местният данък е за сметка на купувача;
  • Всички разходи включително местният данък се заплащат по равно от страните до размера на данъчната оценка, а разходите и местният данък до размера на договорената продажна цена са за сметка на купувача;
  • Всички разходи включително местния данък се заплащат от купувача.

Последният пример е правило в случаите, когато се купува имот от строител (инвеститор) на нова сграда.

Разговаряйте с вашия брокер за това да преговаря с другата страна. Доверете се на неговия опит и компетенциите му за преговарянето на условията по сделката, което освен договарянето на най-добрата за вас цена, включва и разпределението на разходите по сделката.

You cannot copy content of this page