ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

I. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Твоят Дом ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, ЕИК 175024144, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. В (по-долу наричано Дружеството и/или Твоят Дом), е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу наричан Регламента) и Закона за защита на личните данни (по-долу наричан „ЗЗЛД“).

Твоят Дом притежава и управлява следната собствена интернет страница https://yourhome.bg/ в пълна корелация с Регламента и ЗЗЛД.

Като администратор на лични данни Дружеството контролира и определя целите и средствата за обработване на личните данни и е отговорно за съхранението и използването на личните данни на хартиен и електронен носител.

Данни за контакт с администратора на лични данни

Тел.: 0700 70 188
Имейл: welcome@yourhome.bg

 

II. ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни съгласно Регламента представляват всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

 

III. ЦЕЛИ

Настоящата Политика има за цел да ви информира за принципите и начина, по който Твоят Дом обработва лични данни, в качеството си на администратор, вида данни, които ще събират и обработват, както и за правата на лицата, чийто лични данни се събират и обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на Твоят Дом по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с Твоят Дом на посочените в Раздел I по-горе данни за контакт.

 

IV. ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Защитата на личните данни е основно човешко право, съгласно чл. 8 от Хартата на основаните човешки права. От своя страна, Твоят Дом счита, че поверителността, защитата и неприкосновеността на вашата лична информация е приоритет като се задължава да спазва законовите разпоредби за защита на личните данни. Твоят Дом не продава лични данни, събрани от Твоят Дом на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това, съгласно Регламента и ЗЗЛД. Твоят Дом обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.

Предоставянето на личните ви данни има изцяло доброволен характер. Отказът от предоставянето им е основание за Твоят Дом да откаже да сключи договор, тъй като ще бъде изправено пред обективна невъзможност да изпълни същия.

4.1. Твоят Дом осъществява своята дейност в три направления, които представляват:

1) Твоят Дом реализира дейност в сферата на недвижимите имоти, предоставяне на посреднически и консултантски услуги на своите клиенти по отношение същите, като указва професионално съдействие при подбора и финален избор за покупка на жилище и/или указване на съдействие при извършване на продажба и/или отдаване/преотдаване под наем на недвижим имот.

2) За целите на дейността в сферата на недвижимите имоти, Твоят Дом предоставя и услуги свързани с управление на недвижими имоти по възлагане от собственик, включващи:

 • Посредничество при сключване, актуализиране и прекратяване на договори за наем;
 • Получаване, съхраняване и превеждане на суми по сключени договори за наем;
 • Откриване и прехвърляне на партиди към експлоатационните дружества, както и сключване на договори с дружества, предлагащи комунални услуги;
 • Заплащане и следене на дължимите от собственика разходи към етажната собственост, задълженията към експлоатационните дружества и комуналните услуги в имота;
 • Представляване на собственика на имота пред ОС на ЕС;
 • Организиране и извършване на текущи ремонтни дейности, поддръжка и почистване на имота;
 • Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн или обзавеждане на имота;
 • Съдействие при решаване на възникнали спорове, свързани с ползването на имота, вследствие на некоректни действия от страна на наемателя;
 • Ежемесечно посещение на имота и контрол на състоянието му.

3) На следващо място, част от дейността на Твоят Дом се осъществява в насоки към установен партньор в договорни отношения относно кредитно посредничество и консултация за получаване на нов кредит или рефинансиране от банкови институции в Република България чрез сключване на договор за извършване на услугата и/или заявка за организиране на среща за подписване на такъв.

4.2. Видове лични данни, които се събират и обработват от Твоят Дом:

1) При осъществена връзка от клиент с Твоят Дом по телефон, Дружеството събира и обработва следните лични данни:

 • Телефонен номер, имена и всички данни и информация, която клиентът доброволно е предоставил.

2) По отношение събиране и обработване на лични данни на клиенти във връзка с предоставяне на услуги в сферата на недвижимите имоти, посредничеството за покупко-продажба и консултантски дейности:

 • Три имена на клиенти, данни по лична карта/ЕГН, телефонни номера и имейл адреси.

3) По отношение събиране и обработване на лични данни на клиенти във връзка с предоставяне на услуги в сферата на управление на недвижими имоти, собственост на клиенти:

 • Три имена на клиенти – собственици на недвижими имоти, телефонни номера, имейл адреси, данни по лична карта/ЕГН, информация за собствения недвижим имот; партиди на недвижимия имот относно комунални и други експлоатационни дружества.

4) По отношение събиране и обработване на лични данни на клиенти във връзка с дейността по насочване на клиенти на Дружеството към договорен партньор в сферата на кредитното посредничество:

 • Три имена на клиенти, телефонни номера и имейл адреси;
 • Всяка друга информация, която клиент доброволно предостави.

В административния офис, в който Твоят Дом реализира дейност, осъществява видеонаблюдение, с цел осигуряване на сигурност, като в изпълнение на Регламента и ЗЗЛД, Твоят Дом изрично е обозначил тази информация на видни места в и пред административния офис, а от своя страна, с приемането на тази Политика и/или посещението на субектите приемат и се съгласяват да бъдат записвани, като запазват изцяло правата си съгласно националното и наднационално законодателства в тази връзка.

4.3. С приемането на настоящата Политика и/или Общите условия на уеб страницата на Твоят Дом потребителите на електронния сайт, включително всички клиенти, служители, договорни партньори на последното (независимо от метода, по който са се свързали с Твоят Дом и предоставили свои лични данни на Дружеството) дават съгласие за предоставяне на данни, който/които начин/и представлява/т обвързваща договорна клауза между потребителите на електронния сайт/всички други лица и/или група/и лица, упоменати по-горе и Твоят Дом.

Обработването на горепосочените лични данни е в изпълнение на целите на корпоративното, стопанско, административно и друго опериране процесите в Твоят Дом, включително, но не само и относно услугите, които последното предоставя, а именно: консултации и посредничество в сферата на недвижимите имоти, чрез сключване на договор за извършване на посредническите услуги при покупко-продажба и/или отдаване/преотдаване/наемане/пренаемане на недвижими имоти и/или заявка за организиране на среща за между клиента и Дружеството, както и за връзка с предоставянето на консултантски и посреднически услуги в сферата на кредит получаването и/или консултация по отношение на по-горе изброените дейности между Твоят Дом и потребителите на електронния сайт, клиенти, служители и договорни партньори.

При предоставянето на данни на трети лица, същото се извършва отново в съображение с горепосочените цели, като правното основание за обработване на лични данни съгласно целите, субектите и начините е на база чл. 6, т. 1, буква „б“ от Регламента.

Предоставянето на лични данни е необходимо и задължително за предоставяне на услугите на Дружеството до крайния клиент и е договорно изискване, без което услугите не биха могли да бъдат осъществени или да бъде реализирана консултация, управление на недвижим имот и други за клиент на Твоят Дом.

4.4. Възможно е да се наложи по закон, при съдебен /арбитражен/изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган Твоят Дом да разкрие лични данни на трети лица, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.

4.5. Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на Твоят Дом. Легитимни интереси на Дружеството представляват спазването на всички регулаторни изисквания от Твоят Дом, включително да извършват дейността си съобразно приложимото законодателство, професионалните норми и правила, да отговаря на всички искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи.

4.6. Твоят Дом обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

4.7. Твоят Дом обработва лични данни основно за:

1) Изпълнение на целите на корпоративното, стопанско, административно и друго опериране процесите в Твоят Дом;

2) Нуждите на Дружеството да бъде запознато с клиента си, за да може да му предостави консултация относно наложимите/необходимите/предпочитаните дейности във връзка с консултации и/или управление на недвижим имот, като предостави услуга на най-високо ниво и удовлетвори желанията на клиентите;

3) Осъществява крайния и желан резултат за клиента, а именно осъществяване на сделка по покупко-продажба на имот, управление на недвижим имот, собственост на клиента и доброто му стопанисване и/или получаване на нужното финансиране на клиента.

4.8. Твоят Дом съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително, за да се спазят нормативните изисквания, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти.

 

V. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Твоят Дом събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му и изпълнение на договорните си задължения с клиенти и/или партньори. С оглед на това Твоят Дом събира и обработва лични данни за следните цели:

1) Регистрация на потребителя/клиента на интернет страницата на Твоят Дом, включително при контакт на потребителя чрез формата за това на електронния сайт, поддържан и управляван от Твоят Дом и/или директно чрез електронно съобщение до имейл адрес на последното и/или чрез телефонно обаждане;

2) Изготвяне на отговори и предприемане на действия по запитвания, рекламации, жалби, кандидатствания и т.н. от потребители на електронната страница клиенти и/или потенциални клиенти/настоящи договорни партньори/контрагенти.

Със съгласие на потребителя/клиента, или когато е допустимо по закон, Твоят Дом може да използва личните данни на последните, а именно и-мейл адрес и имена за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя/клиента с цел предоставяне на информация, новини и оферти във връзка с дейността на Твоят Дом. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите/клиентите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг и-мейл функционалност (линк) за тази цел.

 

VI. КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Твоят Дом събира следните категории лични данни от съответните четири групи лица, подробно индивидуализирани по-горе в Раздел IV:

 • Имена, електронен адрес на потребители/клиенти на електронния сайт на Твоят Дом и/или чрез директно електронно съобщение до имейл адрес на последното, информация, която потребителят/клиента сам предостави доброволно, при заявка, отправено запитване и/или подаване на информация относно дейността на Твоят Дом, в т.ч. жалби, оплаквания и всякакъв вид рецензии, свързани с дейността Твоят Дом чрез контактната форма на електронния сайт и/или чрез имейл съобщение; в случай на осъществена връзка с Твоят Дом по телефон е възможно събиране на гласови данни, ако разговорът се записва;
 • Три имена на клиенти, данни по лична карта/ЕГН, телефонни номера и имейл адреси във връзка с посредничество, покупко-продажба или отдаване под наем на недвижим имот на клиенти;
 • Три имена на клиенти – собственици на недвижими имоти, телефонни номера, имейл адреси, данни по лична карта/ЕГН, информация за собствения недвижим имот; партиди на недвижимия имот относно комунални и други експлоатационни дружества на клиенти, желаещи да предоставят на Твоят Дом имот за управление;
 • Три имена на клиенти, телефонни номера и имейл адреси във връзка с предоставяните услуги, представляващи посредничество при кредитополучаване и/или рефинансиране на клиенти.

Когато потребител/и и/или клиент/и електронната страница изпращат запитвания до Твоят Дом чрез имейл и/или чрез телефонно обаждане, се презюмира, че потребител/и и/или клиент/и са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в запитванията им до Твоят Дом, с продължаването на телефонния разговор и/или чрез включване на информацията в съответното електронно съобщение.

Когато потребител/и и/или клиент/и електронната страница изпращат запитвания Твоят Дом чрез контактната форма на електронната страница на последното, свободно следва да отбележи своето съгласие и приемането на настоящата политика, след като се е запознал със същата, на предоставената функционална за това възможност чрез отметка в чекбокс.

 

VII. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Твоят Дом взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.

Всички представители и служители на Твоят Дом, както и всички съдоговорители на Твоят Дом, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни, съгласно Регламента и ЗЗДЛ.

За случаите, в които Твоят Дом предоставя лични данни на трети лица, Твоят Дом прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

 

VIII. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Твоят Дом спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно и задължително за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

След изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, съгласно и с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство в Република България Твоят Дом изтрива и заличава личните данни, свързани:

 • С направени запитвания, отправени въпроси, подадени заявки, жалби и други чрез контактната форма на електронния сайт и/или по имейл;
 • При изпълнение на административната му и оперативна дейност;
 • Преди/по време и след извършена услуга, проведена консултация в сферата на сделките с недвижими имоти и/или консултиране относно получаване на кредит и финансиране;
 • С осъществяването на крайната дейност на Дружеството, а именно реализирането на сделки – сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, при приключване на управлението на недвижим имот, собственост на клиент и финално пренасочване към кредитна институция за получаване на кредит.

Твоят Дом изтрива и заличава личните данни, свързани с подбор на кадри/кандидатстване в Дружеството след период от 6 (шест) месеца, ако лицето не е назначено в Твоят Дом или не е осъществена облигационна и/или друга договорна връзка между двете страни за период от 6 (шест) месеца. В същата хипотеза, с изрично доброволно предоставено съгласие от субекта, Твоят Дом би могло да съхранява личните данни до изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство в Република България. Твоят Дом изтрива и заличава личните данни незабавно при поискване от субекта и/или след изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, съгласно и с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство.

 

IX. ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време:

1) Право на достъп до личните им данни, обработвани от Твоят Дом;

2) Право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от Твоят Дом;

3) Право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента;

4) Правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това;

5) Право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.

Твоят Дом може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, включително когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

 

X. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.

10.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес: welcome@yourhome.bg
 • На място в административния офис на Твоят Дом.

10.3. По пощата – на административния адрес на Твоят Дом – гр. София 1000, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. В.

10.4. Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

 • Идентификация на лицето – име и ЕГН;
 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 • Искане – описание на искането.

10.5. Твоят Дом предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

10.6. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на искането от определено лице. Твоят Дом информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

10.7. Твоят Дом не е задължено да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

10.8. Твоят Дом може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искане е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

 

XI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И АКТУАЛИЗАЦИЯ

Тази Политика е прието с Решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството и влиза в сила на 01.02.2023 г.

Твоят Дом може да изменя и актуализира тази Политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния и горепосочен уебсайт на Твоят Дом, като по своя преценка Твоят Дом може да предприеме и други действия за уведомяване на потребители/клиентите/служителите за изменената или актуализирана Политика.

 

Запознайте се с Процедура за разглеждане на искания от субекти на лични данни.

You cannot copy content of this page