ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ТВОЯТ ДОМ“ ЕООД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
(„Общи/те условия“)

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите Общи условия уреждат условията, при които Твоят Дом ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. В, ет. 3, осъществява посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

1.2. Настоящите Общи условия, в тяхната цялост или части от тях, се прилагат винаги и във всички случаи, когато между Твоят Дом ЕООД и физическо и/или юридическо лице (наричано „Клиент“ или „Възложител“), се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти (с цел покупко-продажба и/или наемни правоотношения), включително, но не само, когато се договарят условия по сключването на Договор за посредничество за осъществяване на сделка с недвижим имот, и/или винаги, когато има сключен Договор за посредничество, или друго съглашение между Клиента и Твоят Дом ЕООД и/или подписан от Клиента Протокол за проведен оглед, имащ силата между страните, включително и на възлагателно писмо, обективиращ облигационна връзка между тях.

1.3. Настоящите Общи условия уреждат всички правоотношения, възникнали между Твоят Дом ЕООД и Клиент, включително, но не само в случаите, когато Клиентът е подписал Протокол за проведен оглед. При подписване на Протокол за проведен оглед, Договор за посредничество, Договор за възлагателно управление на недвижим/и имот/и по пълномощие и/или друго облигационно съглашение между страните, се счита, че Клиентът се е запознал с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат във всички отношения с Твоят Дом ЕООД, възникнали във връзка с и/или по повод осъществената от Твоят Дом ЕООД посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти, касаеща индивидуализирания в съответния документ недвижим/и имот/и. С подписване на цитираните в настоящата т. 1.3. документи, Клиентът декларира и се съгласява, че настоящите Общи условия са приложими и в хипотезите, при които негови свързани лица (съгласно приетата дефиниция по смисъла на т. 2.13 по-долу) са страна по сделка за индивидуализирания имот, като в този случай Клиентът отговоря пред Твоят Дом ЕООД за съществено неизпълнение в договорните им отношения. При свързвана на Клиент с Твоят Дом ЕООД, чрез електронния уеб адрес на последното, включително и при изпращане на имейл до Твоят Дом ЕООД, Твоят Дом ЕООД презюмира, че Клиентът се е запознал и се съгласява с настоящите Общи условия. При свързване чрез контактната форма, Клиентът има възможност чрез предвидените „чекбокс“ опции да декларира още веднъж своето съгласие с настоящите Общи условия преди да изпрати своето запитване/възлагане и/или друго до Твоят Дом ЕООД, както и преди да го стори, още веднъж да се запознае със същите, извършвайки информиран избор относно тяхното приемане.

1.4. Настоящите Общи условия уреждат всички отношения, които не са изрично уредени в сключени между Твоят Дом ЕООД и Клиент Договори за посредничество, Договор за възлагателно управление на недвижим/и имот/и по пълномощие и/или подписан от Клиент Протокол за проведен оглед, документи за предоставяне на депозит/капаро, и/или други облигационни съглашения, във връзка с осъществяване на посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. Освен ако контекстът не изисква друго, следните термини, употребени в тези Общи условия, включително в Договорите за посредничество, споразуменията, документите, удостоверяващи предоставяне на депозит/капаро и всички и всякакви други съглашения, подписани от Клиент/и на Твоят Дом ЕООД във връзка с осъществяването на посредническата дейност, ще имат следното значение:

2.1. „Сделка” е сключването с посредничеството на Твоят Дом ЕООД на предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот или договор за наем на недвижим имот между две страни, едната от които, или и двете страни е/са Клиент/и / Възложител/и на Твоят Дом ЕООД. Сделка е и всяко прехвърляне на право на собственост на недвижим/и имот/и на трето лице и/или на Клиент/Възложител на Твоят Дом ЕООД, на трето лице и/или на Клиент/Възложител с помощта на посредничеството на Твоят Дом ЕООД, включително чрез извършване на непарична вноска в капитала на юридическо лице, притежавано или контролирано от трето лице и/или Клиент/Възложител; прехвърлянето на пряк или непряк контрол върху имота/ите или техния собственик към трето лице и/или Клиент/Възложител; привличането на трето лице и/или на Клиент/Възложител като инвеститор в имота/ите или в дружеството–собственик на имота/ите, или в лица, упражняващи контрол върху тях, включително и чрез директно финансиране, апорт, погасяване или обезпечаване на банков кредит, или всякаква друга форма на инвестиране или на съвместна дейност във връзка с имота/ите. Сделка по смисъла на настоящите Общи условия е и всяка сделка с вещноправен ефект върху имота (включително, но не само замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж, или учредяване право на ползване, продажба на предприятие, в което имотът/ите е актив).

2.2. „Имот” е недвижимият имот, описан в Протокола за проведен оглед, Договора за посредничество, споразуменията, документите, удостоверяващи предоставяне на депозит/капаро, и/или всички и всякакви други съглашения и документи, подписани с/организирани чрез посредничеството на Твоят Дом ЕООД и/или Имот, за който Клиентът е получил информация от Твоят Дом ЕООД и/или за който имот Клиентът е осъществил контакт със Твоят Дом ЕООД.

2.3. „Клиент” на Твоят Дом ЕООД е физическо или юридическо лице, което получава информация от Твоят Дом ЕООД, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти по повод осъществяваната от Твоят Дом ЕООД посредническа дейност при сделки с недвижими имоти и/или е обвързано по Протокол за проведен оглед и/или Договор за посредничество със Твоят Дом ЕООД. Клиент на Твоят Дом ЕООД е и всяко физическо или юридическо лице, посочено в Протокол за проведен оглед или свързано с него лице, което е присъствало на оглед на имот, организиран от Твоят Дом ЕООД и/или е получило информация от Твоят Дом ЕООД. Клиентът на Твоят Дом ЕООД може да няма сключен Договор за посредничество или същият да е сключен помежду им в устна форма, както и да бъде клиент на друг посредник, с когото Твоят Дом ЕООД има търговски отношения.

2.4. „Исканата от Клиента цена” е сумата, посочена от Клиента като продажна или наемна цена, в Протокола за проведен оглед и/или в Договора за посредничество, в кореспонденцията по имейл, телефон, телефонна комуникационна платформа (включително, но не изчерпателно, като Viber, Whatsapp, Messenger и др.), факс и/или сумата, посочена в друг документ на хартиен носител, адресиран до Твоят Дом ЕООД, във връзка с осъществяване на посредническата дейност.

2.5. „Продажна цена на имот” е сумата, посочена в предварителния договор за покупко-продажба или други съглашения между страните по Сделката, или ако такива не са подписани, цената, посочена в допълнителни споразумения към Договор за посредничество, в случай че такива липсват, сумата, посочена в окончателния договор за покупко-продажба на имота. При несъответствие между продажната цена, посочена в нотариалния акт за покупко-продажба и действително уговорената между страните по сделката цена, договорената продажна цена по смисъла на тази точка е действително уговорената цена, посочена в предварителния договор или други съглашения между страните по Сделката, включително Протокола за проведен оглед, или ако такива не са подписани, цената, посочена в допълнителни споразумения към Договора за посредничество.

2.6. „Наемна цена на имот” е месечната наемна цена, съгласно подписания договор за наем, а ако в същия договор сумата е определена на друга база, наемната цена е сумата, съответстваща на средния месечен наем на имота, съгласно определения с договора за наем срок.

2.7. „Договор за посредничество” е договорът, сключен между Твоят Дом ЕООД и Клиента, по силата на който последният възлага на Твоят Дом ЕООД да посредничи при осъществяването на сделка (покупко-продажба, договор за наем и др. изброени съгласно термина за „Сделка“ в този раздел) с недвижим имот, срещу заплащане на възнаграждение.

2.8. „Оглед” е организирана от Твоят Дом ЕООД, по искане на Клиент на Твоят Дом ЕООД, среща на територията на имот, за който имот Клиентът предварително е получил информация от Твоят Дом ЕООД, която среща се осъществява с цел запознаване на място с характеристиките и състоянието на имота по повод намерения на Клиента за осъществяването на сделка с недвижимия имот.

2.9. „Протокол за проведен оглед” е частен документ, съставен от Твоят Дом ЕООД и подписан от Клиента, удостоверяващ датата и часа на провеждане на оглед на недвижим имот, както и свидетелстващ, че Твоят Дом ЕООД е организирал огледа на посочения имот от посочения Клиент, съответно, че подписалият Протокол за проведен оглед Клиент е посетил индивидуализирания в документа имот, чрез посредничеството на Твоят Дом ЕООД. При липса на други, подписани за имота документи, протоколът за оглед е доказателство, че между Твоят Дом ЕООД и Клиента е възникнало правоотношение по повод предоставяне на посреднически услуги от Твоят Дом ЕООД, за което са приложими настоящите Общи условия. Протоколът за проведен оглед има значението, посочено в Раздел V от тези Общи условия. Протоколът за проведен оглед е валидно подписан, както с квалифициран електронен подпис, така и съгласно друго електронно подписване, съгласно изричното и декларирано съглашение между страните, въз основа което последните приемат, че това подписване ще има силата на собственоръчен/и подпис/и. С подписването на Протокола за проведен оглед Клиентът декларира, че се е запознал, разбрал и приел настоящите Общи условия.

2.10. „Възнаграждение” или „Комисионно/Посредническо възнаграждение”, е договореното при условията на Договора за посредничество, Протокола за проведен оглед или друго писмено съглашение между Клиент и Твоят Дом ЕООД възнаграждение на Твоят Дом ЕООД за предоставени услуги.

2.11. „Обичайно посредническо възнаграждение” на Твоят Дом ЕООД е възнаграждението за посреднически услуги. Ако не е изрично договорен друг размер между Твоят Дом ЕООД и Клиента, обичайното посредническо възнаграждение, дължимо от Клиента, е в размер на 3% (три процента) без включен ДДС от Продажната цена на имота при покупко-продажба, но не по-малко от 1 000,00 € (хиляда евро) без включен ДДС; 50% (петдесет процента) без включен ДДС от месечната наемна цена на имота без включен ДДС в нея при договори с продължителност до 2 (две) години и 100% (сто процента) без включен ДДС от месечната наемна цена на имота без включен ДДС в нея при договори с продължителност над 2 (две) години, при сделки с наеми на жилищни имоти, но не по-малко от 300,00 € (триста евро) без включен ДДС; един месечен наем без включен ДДС при сделки с наеми на търговски и офис площи, но не по-малко от 500,00 € (петстотин евро) без включен ДДС. В случай, че Твоят Дом ЕООД представлява и двете страни по сделката, посредническото възнаграждение е дължимо в горепосочените размери от всяка от страните по сделката.

2.12. „Минимални разноски” за Твоят Дом ЕООД са разноски в размер на 30% (тридесет процента) без включен ДДС от стойността на договореното възнаграждение по Договора за посредничество или друго съглашение с Клиента, или съответно от Обичайното посредническо възнаграждение.

2.13. Свързани лица по смисъла на тези Общи условия са следните групи и категории лица:

2.13.1. Всяко лице съгласно дефиницията за свързани лица на основание §1 т. 3 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

2.13.2. Всяко лице съгласно дефиницията за свързани лица, съгласно счетоводните стандарти:

Съгласно разпоредбите на СС 24 като свързани лица са дефинирани лица (физически и/или юридически), при които едното упражнява контрол или значително влияние (пряко или косвено) върху финансовите и оперативни решения на другото, включително ключовия ръководен персонал.
Предвид различията в дефинициите за свързани лица между националните и международните счетоводни стандарти, както и във връзка с текста в СС 1 „Представяне на финансови отчети” (т.3.2б), че за целите на вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние във финансовите отчети, предприятията следва да прилагат разпоредбите на МСС за неуредени въпроси в НСФОМСП. Т.е. приоритетно се възприемат дефинициите, залегнали в МСС 24.
Съгласно МСС 24 „Свързано лице“ е лице по смисъла на Международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с Регламент (EO) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ, L 243, 11/09/2002).

2.13.3. Всяко лице съгласно дефиницията за свързани лица на основание §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

2.14. Управление на недвижим/и имот/и по смисъла на тези Общи условия са следните услуги, предоставяни от Твоят Дом ЕООД:

 • Посредничество при сключване, актуализиране и прекратяване на договори за наем;
 • Получаване, съхраняване и превеждане на суми по сключените договори за наем;
 • Откриване и прехвърляне на партиди към експлоатационните дружества, доставящи – електричество, вода, отопление или газ в имота, както и сключване на договори с дружества предлагащи комунални услуги – (Интернет, телевизия, охрана и т.н.), данъчна регистрация и застраховане;
 • Заплащане и следене на дължимите от собственика разходи към етажната собственост, задълженията към експлоатационните дружества и комуналните услуги в имота;
 • Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост;
 • Организиране и извършване на текущи ремонтни дейности, поддръжка и почистване на имота;
 • Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн или обзавеждане на имота;
 • Съдействие при решаване на възникнали спорове, свързани с ползването на имота, вследствие на некоректни действия от страна на наемателя;
 • Ежемесечно посещение на имота и контрол на състоянието му.

 

III. ЕКСКЛУЗИВИТЕТ

3.1. Ако между Твоят Дом ЕООД и Клиента са договорени изключителни посреднически права за сделка с недвижим имот, Клиентът се задължава в договорения срок на действие на клаузата за ексклузивитет да не предлага по никакъв начин без участието на Твоят Дом ЕООД същия имот за продажба и/или под наем, както самостоятелно, така и чрез свързано с него лице, по смисъла на т. 2.13. по-горе; чрез трети лица – пълномощници, включително чрез други брокерски агенции и посредници, в т.ч. да не влиза в договорни отношения с изброените лица във връзка с/по повод на предлагането на същия имот, както и че за същия срок се задължава без участието на Твоят Дом ЕООД да не води преговори, да не провежда огледи на имота без присъствието на представител на Твоят Дом ЕООД, да не организира огледи и да не подписва споразумения, предварителни и/или окончателни договори с предмет прехвърлянето или отдаването под наем на същия имот. В случай че Клиентът наруши гореизброените условия, вкл. ако за имота бъде сключен предварителен договор или окончателен договор за покупко-продажба или договор за наем, в срока на действие на клаузата за ексклузивитет, се счита, че сделката е сключена с посредничеството на Твоят Дом ЕООД, с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици, като Твоят Дом ЕООД има право на съответното възнаграждение за посредничество, както и правата, посочени по-долу в Раздел VIII от тези Общи условия.

3.2. При условията на сключен Договор за посредничество с клауза за изключителни посреднически права (ексклузивитет) Клиентът се задължава, в договорения срок на действие на клаузата за ексклузивитет, без участието на Твоят Дом ЕООД, да не търси имот за покупко-продажба или наем, да не провежда огледи за закупуване или наемане на имот без присъствието на представител на Твоят Дом ЕООД самостоятелно, чрез свързано с него лице, по смисъла на т. 2.13. по-горе , чрез трето лице, пълномощник или чрез друг посредник или брокерска агенция, както и да не сключва в същия срок предварителни и окончателни договори за покупко-продажба или наем. Ако в срока и при условията на сключен Договор за посредничество с клауза за ексклузивитет, Клиентът сключи предварителен договор за закупуване на имот и/или закупи недвижим имот с окончателен договор или сключи договор за наем на имот, поради естеството на ексклузивните права се счита, че имотът е закупен/нает чрез посредничеството на Твоят Дом ЕООД с всички, произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици от това, като Твоят Дом ЕООД има право на съответното възнаграждение за посредничество както и правата, посочени по-долу в Раздел VIII от тези Общи условия.

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

4.1. Клиент, подписал със Твоят Дом ЕООД Договор за посредничество за продажба на имот, декларира, че: е единствен изключителен собственик на имота; ако имотът е в режим на съсобственост, че действа със съгласието на останалите съсобственици; ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено; всички останали собственици са съгласни с продажбата на имота; разполага с необходимите документи за собственост, както и с необходимите за сделката документи; върху имота, или части от него, не съществуват учредени обезпечения и тежести в полза на трети лица, в това число, но не само ипотеки, възбрани, право на ползване или други права на трети лица; няма обективни причини, които пречат за продажбата на имота; по отношение на имота, или части от него, не съществува право на държавен или общински орган да извърши отчуждаване въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план или друга отчуждителна процедура или конфискация; няма наложени възбрани или възникнали по друг начин (включително договорен) ограничения за упражняване правата върху имота, или части от него; не е нарушено или отнето владението на собственика върху имота, или части от него; собственикът на имота не е страна по договори, включително договори, свързани с ползване на имота, или части от него, които трябва да бъдат прекратени или предоговорени, или от които могат да произтекат финансови задължения, във връзка с промяната на собствеността върху имота; няма образувани съдебни, обезпечителни или изпълнителни дела с предмет правата върху имота и на Клиента не са известни факти или обстоятелства, които могат да доведат до започването на такива производства срещу него; няма претенции на трети лица (независимо от формата и съдържанието им) относно имота по съдебен и извънсъдебен ред; върху имота няма наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност; не е нарушено или отнето владението на Клиента/Възложителя върху имота и трети лица нямат владение или държане върху имота; имотът е законно построен и за него са налице всички документи, установяващи неговата законност, в това число разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти; всички преустройства, реконструкции и основни ремонти (доколкото такива са извършвани) са извършени въз основа на надлежно издадени и влезли в сила разрешения и одобрени проекти, и същите са въведени в експлоатация за същите е разрешено ползването по надлежния ред и за това са налице валидни документи, влезли в сила; към настоящия момент не е налице предписание или друг акт, издаден от компетентен орган относно състоянието на имота, които да не са изпълнени; ако Клиентът/Възложителят е юридическо лице: законният му представител или надлежният му пълномощник, декларира, че собственикът на имота е дружество, надлежно учредено и съществуващо по законите на Република България, за което няма образувано производство по несъстоятелност или предприети действия за прекратяване и ликвидация, не е в състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост; както и че имотът и търговското му предприятие не са предмет на особен залог.

4.2. Клиент, подписал със Твоят Дом ЕООД Договор за посредничество за отдаване под наем на имот, декларира, че: е легитимен собственик/съсобственик на имота, и/или е надлежно упълномощен да извършва действия по отдаване под наем на имота; ако имотът е в режим на съсобственост, че действа със съгласието на останалите съсобственици; ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено); всички останали собственици са съгласни с отдаването под наем на имота; че не са налице пречки за предоставяне на имота под наем; не е отнет достъпа до имота; трети лица нямат права и не са предявени претенции по отношение на имота, които биха попречили на или ограничили свободния достъп до него, ползването на имота и упражняване правата по договора за наем.

4.3. В случаите, когато Клиентите по сключен Договор за посредничество са повече от един, се счита, че помежду им възниква солидарна отговорност по отношение на поетите в договора задължения.

4.4.1. Договорът за посредничество, анексите към него, както и всички останали писмени съглашения, включително и Протокола за проведен оглед между Клиентите и Твоят Дом ЕООД, могат да бъдат сключени и от разстояние, по електронна поща, с куриерска или пощенска пратка, или факс, включително и с електронно подписване.

4.4.2. Клиентът и Твоят Дом ЕООД приемат, че:

 • Електронен подпис, поставен върху електронен вариант на Протокол за проведен оглед, Договор за посредничество и/или всички и всякакви други документи, инкорпориращи отношения, включително и облигационни между Клиента и Твоят Дом ЕООД документ и/или върху всички и всякакви други документи по повод и във връзка отношенията между Твоят Дом ЕООД и Клиента, без да е необходимо тяхното разпечатване на хартиен носител;
 • С изписването на имената им в и/или под имейл кореспонденция, включително изписването на имената им и подписите им на настоящия документ и/или допълнителни споразумения или анекси към възложението, ще имат силата на саморъчен подпис в отношенията помежду им по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 85 ОТ 2017 Г.), в сила от 06.10.2001 г., обн. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., доп. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г. („ЗЕДЕУУ“) във връзка с чл. 3, т. 10, 11, 12 във връзка с чл. 26 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

4.4.3. Клиентът и Твоят Дом ЕООД приемат, че извършено подписване чрез електронен подпис/обикновен електронен подпис, включително, но не само квалифициран и/или усъвършенстван такъв, ще имат силата на саморъчен подпис в отношенията помежду им, поставен върху хартиен екземпляр на документите по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ във връзка с чл. 3, т. 10, 11, 12 във връзка с чл. 26 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

4.4.4. Клиентът и Твоят Дом ЕООД приемат, че извършеното електронно подписване посредством сертифицирани системи за електронно подписване, включително, но не само и такива софтуерни системи и/или приложения, инсталирани на устройства, ползвани от служителите и/или представители на Твоят Дом ЕООД, трансформира собственоръчния подпис на Клиента в цифрово графично изображение и го интегрира в структурата на електронните документи в „pdf“ и ще имат силата на саморъчен подпис в отношенията помежду им по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ във връзка с чл. 3, т. 10, 11, 12 във връзка с чл. 26 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

4.4.5. Оригиналният електронен документ се съхранява в базата данни на Твоят Дом ЕООД и не може да бъде редактиран или модифициран. В случай че Клиентът желае, може да получи копие от документа на посочен от него имейл адрес или на хартиен носител.

4.5. При сключване на Договор за посредничество, при подписване на Протокол за проведен оглед и/или при изпращане на запитване и/или всичко и всяко свързване чрез контактната форма на уебсайта на Твоят Дом ЕООД и/или на телефонните номера на последното (чрез обаждане и/или чрез изпращане на текстово съобщение чрез телефонна комуникационна платформа, включително, но не само чрез SMS, Viber, WhatsApp, Messenger и др.), Твоят Дом ЕООД приема, а Клиентът декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат във всички отношения със Твоят Дом ЕООД, възникнали във връзка с и/или по повод осъществяваната от Твоят Дом ЕООД посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

4.6. Твоят Дом ЕООД има право да откаже сключването на Договор за посредничество или да прекрати същия и/или да прекрати неформално възложение от Клиент при наличието на, включително и при липсата на сключен Протокол за проведен оглед, с едностранно писмено уведомление до Клиента, в следните случаи:

4.6.1. Ако поставените от Клиента изисквания и/или условия противоречат на настоящите Общи условия;

4.6.2. Ако поставените от Клиента изисквания и/или условия, включително исканата от Клиента продажна/наемна цена, не са съобразени с пазарните условия и/или противоречат на добрите нрави;

4.6.3. Ако Клиентът нарушава задълженията си по Договора за посредничество, възложението (при липса на формален договор за посредничество) и/или тези Общи условия;

4.6.4. При неуважително и/или недобросъвестно/некоректно отношение към служители/представители и/или други Клиенти на Твоят Дом ЕООД от страна на Клиента.

 

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

5.1. Твоят Дом ЕООД организира и провежда огледи на недвижими имоти с Клиенти при наличие на валидно възникнало помежду им правоотношение за посреднически услуги по смисъла на настоящите Общи условия. За провеждането на организираните от Твоят Дом ЕООД огледи на недвижими имоти се съставя Протокол за проведен оглед. Протоколът за проведен оглед е неразделна част от Договора за посредничество и/или неформалното възложение за услугата, предоставяна от Твоят Дом ЕООД. Възложението може да бъде осъществено чрез пряко осъществен контакт с Твоят Дом ЕООД, негови представители чрез контактната форма на електронния уеб адрес на Твоят Дом ЕООД, по телефон, имейл и друго. Протоколът за проведен оглед удостоверява следните фактически отношения и обстоятелства от съществено значение за осъществяването на предмета на Договора за посредничество и/или неформалното възложение:

5.1.1. С подписването (собственоръчно и/или електронно) на Протокола за проведен оглед, Клиентът потвърждава, че имотът/те, предмет на огледа, са му предложени, показани, както и че Твоят Дом ЕООД му е предоставил информация и посреднически услуги относно същите имоти.

5.1.2. С подписването на Протокола за проведен оглед Клиентът потвърждава, че потенциалния/те купувач/и или наемател/и, доведен/и на оглед на имота му, е/са предоставен/и от Твоят Дом ЕООД, в качеството му/им на Клиент/и с посредничеството на Твоят Дом ЕООД.

5.2. Протоколът за проведен оглед/ите се съставя в един оригинален екземпляр, който остава в Твоят Дом ЕООД, както и в два броя, напълно идентични с оригинала копия, по едно от които за Клиента.

5.2.1. При електронно подписване на Протокола за проведен оглед/ите, Клиентът и представител/и на Твоят Дом ЕООД го разписват, чрез специализиран софтуер, като разписаният електронен документ, се изпраща на посочения от Клиента имейл в “pdf” формат.

5.3. В случаите, когато Клиентът не присъства лично на огледа, а упълномощи устно и/или писмено трето лице, което да го представлява по време на огледа, се счита, че пълномощникът на Клиента е задължен да подпише Протокола за проведен оглед, а Клиентът приема извършените действия от неговия пълномощник като свои, като така подписаният Протокол за проведен оглед обвързва представлявания Клиент по начините, посочени в тези Общи условия, в т.ч. има обвързващо действие със значението по т.5.4. от този раздел.

5.4. Действието и значението на Протокола за проведен оглед, посочени в тези Общи условия, не се променят, ако обозначението, описанието и/или адреса на имота, предмет на огледа, се различават от посочените в документа за собственост такива, поради промяна на административния адрес, и/или непредставянето и/или липса на валидни документи за собственост от страна на Клиента и/или поради умишлено въвеждане в заблуждение на Служителя/представителя на Твоят Дом ЕООД от Клиента относно съществените характеристики на имота, необходими за точната му индивидуализация.

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

6.1. В качеството си на посредник по сделки с недвижими имоти, Твоят Дом ЕООД задължително участва при сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имота, договор за наем на имота, споразумения за предоставяне на капаро/задатък и всякакви други съглашения между Клиентите, касаещи сделка с имота.

6.2. Предварителният договор или договорът за наем се съставят в съответния брой еднообразни екземпляри с копие за Твоят Дом ЕООД.

6.3. Твоят Дом ЕООД поема задължението да съдейства на страните по сделката за намирането на взаимноизгодни решения при възникнали спорове и за изглаждането на противоречия. Твоят Дом ЕООД не гарантира изпълнението на поетите от страните задължения по сключените договори и не носи отговорност за неизпълнението им.

 

VII. ПОСРЕДНИЧЕСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Клиентът дължи възнаграждение при условията, посочени в сключения Договор за посредничество или друго съглашение между Клиента и Твоят Дом ЕООД.

7.2. Отказът на Клиента от гарантираните с договора посреднически услуги, осигурени от Твоят Дом ЕООД, не е повод за намаляване, недължимост или незаплащане на възнаграждението, посочено в договора.

7.3. Размерът, срокът и начините на плащане на възнаграждението за извършване на посредническата услуга се определят съгласно сключения Договор за посредничество или друго съглашение между Клиента и Твоят Дом ЕООД, а ако такива не са изрично установени между страните, същите се определят от настоящите Общи условия.

7.4. Клиентът (продавач, наемодател, купувач, наемател) дължи възнаграждение на Твоят Дом ЕООД, в случаите, когато:

7.4.1. Клиентът или свързано с него лице, по смисъла на т. 2.13., самостоятелно или чрез трети лица-пълномощници и посредници, сключи сделка с имота с лице, представено му от Твоят Дом ЕООД;

7.4.2. Клиентът измени договорената продажна/наемна цена на имота, вследствие на което се осуети сделката с имота;

7.4.3. Клиентът се откаже от сделка с имота с потенциален купувач/наемател, представен от Твоят Дом ЕООД, или сделката не се осъществи по причини, за които е отговорен само Клиентът, включително при нарушение на декларациите по т.4.1 и т.4.2 от тези Общи условия;

7.4.4. След прекратяването на Договора за посредничество/неформалното възложение Клиентът сключи сделка с клиент, предоставен му от Твоят Дом ЕООД;

7.4.5. В случите на нарушение на клаузите за ексклузивитет, посочени по-горе в Раздел III от тези Общи условия, без да е необходимо доказване дали сделката е осъществена с посредничеството на Твоят Дом ЕООД;

7.4.6. Клиентът сключи сделка с имота със свързано с клиент на Твоят Дом ЕООД лице, по смисъла на т. 2.13., по-горе, с което Клиентът е в близки отношения, или лице, на което Клиентът е кредитор или длъжник, или лице, присъствало като негов придружител при провеждането на огледите на имота, или лице, изискало от Твоят Дом ЕООД и получило от името на Клиента информация за имота по повод осъществяването на посредническа сделка.

7.4.7. След прекратяването на Договора за посредничество/неформалното възложение, Клиентът сключи сделка с имот, който е бил предмет на подписан от него Протокол за проведен оглед.

7.5. Клиентът дължи на Твоят Дом ЕООД допълнително възнаграждение, ако му възложи действия, които са извън първоначално договорените такива.

7.6. Винаги, когато размерът на дължимото възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен Договор за посредничество или с друго писмено съглашение или документ, подписан от Клиента, се приема, че Договорът за посредничество е устен (неформално възложение), а за дължимо възнаграждение се приема обичайното възнаграждение на Твоят Дом ЕООД, посочено в т.2.11 от тези Общи условия.

7.7. Винаги, когато падежът на дължимото посредническо възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен Договор за посредничество или с друго писмено съглашение или документ, подписан от Клиента, се приема, че падежът на възнаграждението е, както следва: по сделки за покупко-продажба на имоти – на датата на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, а ако не е сключен такъв договор, на датата на подписване на окончателен договор за покупко-продажба на имота, преди вписването на същия в Служба по вписванията при Агенция по вписванията; по договори за наем на имоти – на датата на сключване на договора за наем.

7.8. Твоят Дом ЕООД има право да договаря различни от обичайните посреднически възнаграждения, както и да договаря различни по размер възнаграждения, в зависимост от вида на имота, пазарната конюнктура, фактическата и правна сложност на сделката, когато това е изрично договорено с Клиента.

 

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Ако Клиентът не изпълни задължение или поет ангажимент за сделка, или се откаже от сделка, включително предварителен договор и/или от Договора за посредничество/неформално възложение, в зависимост от степента на изпълнение на задълженията си, Твоят Дом ЕООД има право да иска по своя свободна преценка: или минималните разноски, посочени по-горе в т. 2.12. или обичайното възнаграждение за свършената работа.

8.2. Ако Клиентът по сключен Договор за посредничество с клауза за ексклузивитет не изпълни и/или наруши задълженията си по тази клауза, и/или прекрати Договора за посредничество/неформалното възложение преди договорения в него срок, той дължи на Твоят Дом ЕООД неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от договореното посредническо възнаграждение или съответно от Обичайното посредническо възнаграждение, изчислено на база Исканата от Клиента цена.

8.3. Ако Клиентът забави изплащането на посредническо възнаграждение и/или други плащания по Договора за посредничество/неформалното възложение, той дължи наТвоят Дом ЕООД мораторна лихва в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от размера на възнаграждението.

8.4. Ако Клиентът сключи сделка с клиент или имот, предмет на Договор за посредничество/неформално възложение, съгласно сключен Договор за посредничество или друго съглашение, без знанието на Твоят Дом ЕООД или забави изплащането на възнаграждение по Договор за посредничество повече от 30 (тридесет) дни от датата на падежа, или откаже да плати уговореното възнаграждение, или плати само част от него, във всеки отделен случай Твоят Дом ЕООД има право да иска заплащане на пълния размер на договореното посредническо възнаграждение, заедно с неустойка в размер от 50% (петдесет процента) върху тази сума.

8.5. Ако Клиент на Твоят Дом ЕООД по услуга за Управление на недвижими имоти, е възложил и упълномощил последното за извършване на подобни действия, но не официализира предоставяната от Твоят Дом ЕООД услуга чрез писмен договор в срок от 15 (петнадесет) дни след подобно възложение, Твоят Дом ЕООД има право да иска сума, равняваща се на пазарния наем за недвижимия имот, но не по-малко от 800,00 лв. (осемстотин лева) без включен ДДС за свършената работа по проучване, организация и стартиране предоставянето на услугата. За избягване на всякакво съмнение, Клиентът и Твоят Дом ЕООД приемат, че по смисъла на настоящата разпоредба „възлагане“ ще се разбира не само издаване на необходимото писмено пълномощно за изпълняване на услугата, но включително, но не само електронна и/или друга кореспонденция, по силата на която недвусмислено може да се установи ангажиране от Клиент на Твоят Дом ЕООД за услугата по менажиране и Управление на недвижим имот.

 

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

9. 1. Твоят Дом ЕООД осъществява услуга по Управление на недвижими имоти на свои клиенти – собственици, които притежават такива и възлагат по силата на изричен договор и упълномощаване дейности по отдаването под наем и обслужването на собствените им недвижими имоти.

9.2. По силата на сключения договор за Управление на недвижими имоти между Твоят Дом ЕООД и Клиент-собственик, Твоят Дом ЕООД замества собственика по отношение на всички действия, свързани с управлението на имота и процесите по отношение отдаването на имота, подробно индивидуализирани в преамбюла на настоящите Общи условия по-горе.

9.3. В случай че не е уговорено друго и е налице възлагане за тази услуга към Твоят Дом ЕООД по силата на пълномощно за Управление на недвижими имоти и/или по друг начин, различен от изричен договор за възлагане управление на недвижими имоти, се прилагат ориентировъчните ценови параметри за възнаграждения в настоящите Общи условия, които са, както следва:

 • „Обичайно възнаграждение за управление на недвижими имоти” се дължи от Клиента на Твоят Дом ЕООД, ако не е изрично договорен друг размер между Твоят Дом ЕООД и Клиента, което е в размер на 12% (дванайсет процента) без включен ДДС от Пазарната наемна цена на имота, но не по-малко от 250,00 € (двеста и петдесет евро) без включен ДДС.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Всякакви спорове по изпълнението на Договори за посредничество, други съглашения (формални и/или неформални) и/или настоящите Общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, прилагане, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, недействителност, спорове, свързани с попълване на празноти в същите, и/или свързани с дейността на Твоят Дом ЕООД документи и/или тези Общи условия или привеждането им в съответствие с нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат по взаимно съгласие между страните или ако това се окаже невъзможно, ще се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

10.2. Във всички случай, в които Клиентът и Твоят Дом ЕООД не са сключили изричен писмен Договор за посредничество, а възложението се обективира на база неформален договор, Протокол за проведен оглед и/или друго неформално съглашение, срокът на облигационните отношения между Клиентът и Твоят Дом ЕООД е до сключване на сделка за съответния недвижим имот (предварителен договор при покупко-продажба, окончателен договор за покупко-продажба и договор за наем при наемни правоотношения).

10.3. Настоящите Общи условия са приети от Твоят Дом ЕООД с протокол на едноличния собственик на капитала от 01.02.2023 г. и са публикувани на интернет страницата на адрес: https://yourhome.bg.

10.4. Твоят Дом ЕООД си запазва правото да променя и допълва тези Общи условия, като промените/допълненията влизат в сила с публикуването им на адрес: https://yourhome.bg.