Няма коментари

Какво представлява услугата „Управление на недвижими имоти“

Управление на недвижими имоти

Възлагането за управление на недвижим имот се извършва с договор между собственика на имота и агенция за недвижими имоти Твоят Дом.

Собственикът на имота упълномощава дружеството за следните действия:

• Консултантство и посредничество при сключване, актуализиране и прекратяване на договори за наем;
• Получаване, съхраняване и превеждане на суми по сключените договори за наем;
• Откриване и прехвърляне на партиди към експлоатационните дружества, доставящи – електричество, вода,
отопление или газ в имота, както и сключване на договори с дружества предлагащи комунални услуги –
(Интернет, телевизия, охрана и т.н.), данъчна регистрация и застраховане;
• Заплащане и следене на дължимите от собственика разходи към етажната собственост, задълженията към
експлоатационните дружества и комуналните услуги в имота;
• Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост;
• Организиране и извършване на текущи ремонтни дейности, поддръжка и почистване на имота;
• Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн или
обзавеждане на имота;
• Съдействие при решаване на възникнали спорове, свързани с ползването на имота, вследствие на некоректни
действия от страна на наемателя;
• Ежемесечно посещение на имота и контрол на състоянието му.

Собственикът на имота, получава безплатни консултации, свързани с данъчния режим в страната и възможностите за данъчно деклариране и заплащане на данъците при оптимални за него условия. Цената на услугата „Управление на недвижим имот“ е в зависимост от задълженията, описани в договора и варира от 8% до 12% месечно от договорената наемна цена за имота.

Управлението на недвижим имот напълно замества собственика в неговите ангажименти при отдаването под наем на имота.

Управлението на недвижим имот е изключително подходящо, когато собственика на имота е ангажиран и не разполага с необходимото време, за да се занимава с ангажиментите свързани с отдаването на имота под наем, както и:

• Когато собственикът притежава няколко имота и предпочита да има по-малко ангажименти, свързани с отдаването им под наем и тяхното обслужване;
• Когато собственикът е в чужбина и няма на кого да повери имота или имотите си.

Агенция за неджимими имоти Твоят Дом, следи за интереса на собственика за непрекъснатост на наемането на имота, при най-добрата пазарна цена, осигурява най-доброто рекламно присъствие на имота за сметка на дружеството, с цел намиране на наематели и уведомява предварително собственика за всяко сключване и прекратяване на наемен договор с описание на условията и наемателя.