Това удостоверение показва дали върху даден имот има вещни тежести – учредено право на ползване, право на строеж, вписани ипотеки, възбрани, искови молби за собственост и т.н. Тези вещни тежести са учредени не в полза на собственика на имота, а в полза на друго лице или дружество. Поради тази причина се наричат тежести, защото обременяват от една страна имота, а от друга са от такова естество, че самия собственик трябва да се съобразява с тях. Удостоверението за тежести е документ, който показва също изторията на имота.

You cannot copy content of this page