Вашият брокер е този, който ще ви води по време на целия процес при закупуване или наемане на недвижим имот. Ако по време на този процес не изникнат извънредни обстоятелства, обичайно работата включва следните дейности:

 1. Проучване на пазара по зададени от вас критерии;
 2. Предлагане на най-подходящите имоти и обсъждането им с вас;
 3. Провеждане на огледи на избраните от вас имоти;
 4. Обсъждане и договаряне на всички параметри по сделката, между вас и вашият брокер с продавача;
 5. Изготвяне на правен анализ на собствеността и при необходимост техническа експертиза на избрания от вас имот;
 6. Извършване на проверки в Имотния регистър и Търговския регистър към Агенция по вписванията, справки в Кадастрално-административната информационна сиситема на Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и проверки в други служби и администрации при необходимост;
 7. При покупка на имот със заемни средства (ипотечен кредит) вашият брокер, ще ви насочи към банката, която предлага най-добрите условия за отпускане на кредит в момента;
 8. Изготвяне на експертна оценка на имота;
 9. Подготвяне на предварителен договор за покупко-продажбата на имота;
 10. Финализиране на сделката с подписване на окончателен договор в нотариална форма пред нотариус;
 11. Въвеждане във владение на закупения от вас имот.

Важно е да се знае, че при избор на брокер на недвижими имоти за извършване на конкретна посредническа или друга услуга е редно да се сключи писмен договор, в който ясно да се дефинират предметът и цената на услугата, както и правата и задълженията на страните. Такъв договор гарантира и защитава интересите на клиента, като точно определя задълженията на неговия брокер. Сключването на писмен договор с клиента е и едно от изискванията на европейския и национален Стандарт за услугите, предлагани от брокерите на недвижими имоти – БДС EN 15733.

You cannot copy content of this page