При продажба на недвижим имот продавачът трябва да притежава следните документи:

  1. Ако продавачът е физическо лице, следва да представи документ за самоличност, ако продавачът е юридическо лице – документ, удостоверяващ регистрацията му по установения от Търговският закон ред;
  2. Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариален акт или друг документ, предвиден в Законите за собствеността;
  3. Ако продаваният имот е в процес на строителство, продавачът следва да представи необходимите строителни книжа и документи, удостоверяващи законността на строежа, въвеждането в експлоатация и разрешаване ползването на имота, съобразно действащото към този момент законодателство;
  4. Удостоверение за данъчна оценка на имотаоценка по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). Издава се от териториалната данъчна служба.
  5. Скица, когато се касае за продажба на земя и схема на обекта за „самостоятелен обект в сграда” (съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър), издадена от съответното териториално поделение на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) към Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
  6. Удостоверение за липса или наличие на вещни тежести върху имота (УВТ).
  7. В случай, че продавачът се представлява от пълномощник, е необходимо да представи изрично нотариално заверено пълномощно.
  8. Ако продавачът е наследил имота, трябва да представи удостоверение за наследници, от което е да е видна връзката му с наследодателя – предходния собственик на имота.

Този списък не е изчерпателен. Той включва само най-важните документи удостоверяващи собствеността на един имот. Тъй като в различни случай е възможно да произтекат повече задължения за доказване на собсвеността, е възможно да бъдат поискани и документи, като: удостоверение за семейно положение и гражданско състояние, акт за брак, съдебно решение за развод, удостоверение от Агенция по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузите, декларация с нотариална заверка на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения, нотариално заверено копие от брачен договор и др.

You cannot copy content of this page